Regulamin

Regulamin Openbenenfit.pl

Regulamin Openbenefit.pl

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Bon - towarowy bon emitowany przez danego Świadczeniodawcę albo przez Bonus, w formie papierowej lub plastikowej karty podarunkowej umożliwiający skorzystanie ze Świadczenia w placówkach sprzedaży Świadczeniodawcy.

Bonus – Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 124, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 8 617 380 złotych, w pełni opłaconym; adres e-mail kontakt@bonussystems.pl; telefon 22 575 0 777;.

Indywidualny Limit Rachunku - kwota do której honorowane są przez Bonus transakcje przeprowadzane przez Pracownika w ciężar Rachunku Pakietu Benefitowego.

Karta - Przedpłacona Karta Płatnicza będąca kartą bezimienną z lub bez PIN, wydana przez uprawnionego wydawcę, przekazana Pracodawcy przez Bonus, którą Pracodawca udostępnia Pracownikom na podstawie ustaleń pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem.

Kod Wartościowy – elektroniczny kod o określonej wartości, uprawniający do odbioru konkretnego Świadczenia, dostarczanego przez Świadczeniodawcę, będącego partnerem handlowym Bonus. Kod Wartościowy może mieć nominał w złotych polskich lub identyfikować dany towar bądź jednostkę lub typ usługi. Kod ma formę alfanumeryczną i może być przez Bonus przekazany Kupującemu elektronicznie.

Kod Weryfikacyjny – unikalny kod służący weryfikacji Kuponu.

Konto – konto Pracownika prowadzone przez Bonus pod unikatową nazwą (login), umożliwiające: logowanie się do Serwisu, dysponowanie środkami przekazanymi przez Pracodawcę (Rachunek Pakietu Benefitowego), sprawdzanie historii zakupów Bonów, Kodów Wartościowych oraz Kuponów, składanie deklaracji zakupu Kuponów, Kodów Wartościowych lub Bonów umieszczonych w Serwisie, zamawianie Kart oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku Karty.

Kupon – promocyjny kupon, oferowany we współpracy z Partnerem Bonus Pracownikom z udzielonym przez Świadczeniodawcę rabatem na oferowane Świadczenie, podlegający warunkom Openbenefit.pl opisanym w Regulaminie oraz warunkom Świadczeniodawcy przedstawionym w Ofercie Promocyjnej. Kupon ten upoważnia do skorzystania ze Świadczenia na warunkach opisanych w Ofercie Promocyjnej. Każdy Kupon jest opatrzony niepowtarzalnym Numerem Kuponu oraz Kodem Weryfikacyjnym.

Kupujący – Pracownik, który dokonał zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego, Bonu lub dokonał zamówienia Karty w serwisie Openbenefit.pl.

Newsletter – jest usługą polegającą na przesyłaniu na wskazany przez Pracownika adres zamówionych informacji dotyczących towarów lub usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Openbenefit.pl – firmy Bonus, w zależności od zgody udzielonej Bonus przez odbiorcę usługi newslettera.

Numer Kuponu - unikalne oznaczenie Kuponu, będące ciągiem co najmniej 6 znaków.

Oferta Promocyjna – pochodząca od Świadczeniodawcy, Partnera Bonus lub od Bonus oferta zamieszczona w serwisie Openbenefit.pl, dotycząca sprzedaży Kuponów, Bonów i Kodów Wartościowych, które upoważniają do skorzystania ze Świadczenia opisanego w tej ofercie, zawierająca warunki i zasady skorzystania z tego Świadczenia.

Openbenefit.pl, Serwis – serwis prowadzony przez Bonus w języku polskim, umożliwiający Pracownikom skorzystanie z Ofert Promocyjnych oraz nabywanie Kart, na zasadach określonych w Regulaminie.

Pakiet Benefitowy – zdefiniowany zbiór Ofert Promocyjnych, objętych finansowaniem przez Pracodawcę, udostępniony Pracownikowi w ramach Openbenefit.pl posiadający unikalny Rachunek Pakietu Benefitowego.

Partner Bonus – partnerem Bonus jestosoba prawna prowadząca działalność handlową w obszarze pozyskiwania od Świadczeniodawców Ofert Promocyjnych przeznaczonych do nabycia lub bezpłatnego otrzymania przez Pracowników i przedstawiona w Ofercie promocyjnej.

Polityka Prywatności – dokument określający, jakie dane osobowe Klientów serwisu Openbenefit.pl są gromadzone, oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez Bonus. Dokument określa ponadto zasady dotyczące możliwości wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Bonus.

Pracodawca – podmiot, który otrzymał od Bonus Karty lub Pakiety Benefitowe do udostępnienia swoim Pracownikom.

Pracownik – osoba fizyczna, która otrzymała od Pracodawcy Kartę lub Pakiet Benefitowy oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne Konto, tym samym uzyskała dostęp do Ofert Promocyjnych w ramach Openbenefit.pl na zasadach określonych w Regulaminie i dokonuje z Bonus, Partnerem Bonus lub Świadczeniodawcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rachunek Pakietu Benefitowego, Rachunek - bezimienny numer rachunku w Openbenefit.pl, na który Bonus zaksięgowuje środki wpłacone przez Pracodawcę w ramach Pakietu Benefitowego dla Pracownika.

Rejestracja – procedura zakładania Konta w serwisie Openbenefit.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu Openbenefit.pl.

Regulamin Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus – odpowiednio, „Regulamin korzystania z Kart wydany przez wydawcę Kart dla kart Visa lub Zasady korzystania z Kart wydane przez wydawcę Kart dla kart MasterCard.

Świadczenie – różnego rodzaju usługi lub towary, będące przedmiotem świadczenia Świadczeniodawcy i oferowane przez Świadczeniodawcę na zasadach opisanych w Ofercie Promocyjnej.

Świadczeniodawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Świadczenia.

2. Informacje podstawowe

2.1. Właścicielem serwisu Openbenenfit.pl jest Bonus;

2.2. Przedmiotem działalności serwisu Openbenefit.pl są usługi umożliwiające Pracownikowi wybór Oferty Promocyjnej, dysponowanie przyznanymi mu przez Pracodawcę środkami w ramach możliwości dostępnych w Serwisie, a także samodzielne opłacanie Ofert Promocyjnych przez Pracownika. W szczególności Serwis umożliwia:

a) zamieszczanie w Serwisie Ofert Promocyjnych Świadczeniodawców. Oferty Promocyjne zamieszczane są na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Bonus a Świadczeniodawcą, umowie o współpracy zawartej pomiędzy między Partnerem Bonus a Świadczeniodawcą oraz umowie o współpracy zawartej pomiędzy Bonus a Partnerem Bonus;

b) sprzedaż Kuponów upoważniających do skorzystania ze Świadczenia u danego Świadczeniodawcy;

c) sprzedaż Kodów Wartościowych lub Bonów upoważniających do skorzystania ze Świadczeń u danego Świadczeniodawcy;

d) prowadzenia Konta Pracownika;

e) zapewnienie dostępu do Rachunku Pakietu Benefitowego, w tym m.in. do informacji o stanie środków przyznanych Pracownikowi przez Pracodawcę w ramach Pakietu Benefitowego, historii zrealizowanych płatności i zakupionych Ofert Promocyjnych wraz z możliwością samodzielnego opłacania Ofert Promocyjnych do wysokości aktualnego salda tego Rachunku lub bez ograniczeń ze środków własnych Pracownika;

f) zapewnienie dostępu do informacji o stanie rachunku Karty oraz historii transakcji Kartą;

g) zamawianie Karty z jej doładowaniem w przypadku przekazania Pracownikowi przez Pracodawcę Pakietu Benefitowego;

h) usługę Newsletter.

2.3. W przypadku wprowadzenia promocji lub świadczeń nie określonych w niniejszym Regulaminie, Bonus określi warunki świadczenia usług promocyjnych w regulaminach szczegółowych.

3. Warunki uczestnictwa w Serwisie i zasady Rejestracji

3.1. Dostęp do Openbenefit.pl jest otwarty dla każdego, kto jest albo użytkownikiem Karty i/lub posiadaczem Pakietu Benefitowego, przekazanych mu przez Pracodawcę. Korzystanie z Openbenefit.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) system operacyjny: Windows lub Linux lub Mac OS; (ii) karta graficzna: zgodna z DirectX 9, 512MB RAM; (iii) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 MB/s; (iv) przeglądarka internetowa: Google Chrome (co najmniej wersja 26), lub Windows Internet Explorer (co najmniej wersja 10) lub Mozilla Firefox (co najmniej wersja 20). Ponadto użytkownik musi posiadać zarejestrowaną skrzynkę pocztową e-mail.

Z Serwisu może korzystać Pracownik który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Celem nabycia Kuponów, Kodów Wartościowych i Bonów w serwisie Openbenefit.pl upoważniających do skorzystania ze Świadczeń Pracownik powinien założyć swoje Konto, zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować, zapoznać się z treścią Oferty Promocyjnej i wyrazić zgodę na jej warunki, a następnie dokonać zapłaty za nabywany Kupon, Kod Wartościowy lub Bon.

3.2. Aby założyć Konto, Pracownik powinien dokonać Rejestracji. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając nazwę Pracodawcy, swoje imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz kontaktowy adres e-mail. Adres e-mail zostanie wykorzystany jako login. Pracownik zobowiązany jest ponadto podać:

a) w przypadku posiadania Pakietu Benefitowego - numer jego rachunku z numerem weryfikacyjnym NAP umieszczonym w liście przekazanym przez Pracodawcę;

b) w przypadku posiadania Karty – pełnego, 16-cyfrowego numeru na jej awersie oraz w przypadku kart Visa - numeru weryfikacyjnego NIK zamieszczonego w liście, w którym zamieszczona była Karta a w przypadku kart MasterCard, 26 znakowego numeru BIN umieszczonego na odwrocie karty. Posiadacze karty MasterCard zobowiązani są ponadto podać swój numer PESEL.

Opcjonalnie możliwe jest podanie numeru telefonu komórkowego, który jest niezbędny by móc korzystać z Kuponów lub Kodów Wartościowych przesyłanych za pośrednictwem SMS. 

Bonus może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z serwisu Openbenefit.pl od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Dostęp do Konta Pracownik uzyskuje po jego aktywacji, czyli kliknięciu linku, który otrzymał na adres e-mail, a następnie zalogowaniu się w serwisie Openbenefit.pl, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do jego Konta, które zdefiniował w trakcie Rejestracji.

3.4. Pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bonus o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz zastrzeżenia Konta w celu ochrony przed niepowołanym wykorzystaniem. Zastrzeżenia Konta dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi Serwisu podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Pracownika podczas Rejestracji w serwisie Openbenefit.pl. Aktualne dane biura obsługi Serwisu są podane na stronie www Openbenefit.pl.

3.5. W przypadku utraty, kradzieży lub ujawnienia danych dostępowych do Konta osobie nieuprawnionej Pracownik powinien niezwłocznie zastrzec Konto. Zastrzeżenia Konta dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi Serwisu podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Pracownika podczas Rejestracji w serwisie Openbenefit.pl. Aktualne dane biura obsługi Serwisu są podane na stronie www Openbenefit.pl.

3.6. Konto zawiera dane Pracownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Podane dane Pracownik może edytować. Pracownik może mieć więcej niż jedno Konto, jednakże jedno Konto musi odpowiadać maksymalnie jednemu Pakietowi Benefitowemu lub jednej Karcie. Rekomenduje się, aby Pracownik rejestrował wszystkie Karty na swoim jednym Koncie.

3.7. Pracownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Pracowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Pracownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.8. Bonus zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w serwisie Openbenefit.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.9. Pracownik może korzystać z Serwisu tak długo, jak umożliwia to umowa pomiędzy Bonus i Pracodawcą. Pracownik może w każdej chwili usunąć Konto w serwisie Openbenefit.pl poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi serwisu Openbenefit.pl, podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Pracownika podczas Rejestracji w serwisie Openbenefit.pl. Aktualne dane biura obsługi Serwisu są podane na stronie www.Openbenefit.pl. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z Systemu. W tym przypadku niewykorzystane środki pozostawione na Rachunku Pakietu Benefitowego zostają zablokowane do czasu wygaśnięcia Rachunku, który to termin wskazany jest w Serwisie w zakładce „Moje konto”. Kupony, Bony oraz Kody Wartościowe zakupione przez Pracownika przed dezaktywacją Konta mogą być wykorzystane na zasadach określonych w odpowiednich Ofertach Promocyjnych pomimo dezaktywacji Konta.

3.10.Konta zakładane w serwisie Openbenefit.pl są niezbywalne.

3.11. Korzystanie z Serwisu jest dla Pracownika nieodpłatne.

4. Użytkowanie Rachunku Pakietu Benefitowego

4.1. Pakiet Benefitowy posiada numer rachunku prowadzonego w systemie rachunkowym Bonus w złotych polskich (Rachunek Pakietu Benefitowego). Zakupy dostępnych w Serwisie Kuponów, Bonów oraz Kodów Wartościowych ze środków na Rachunku są rozliczane w złotych polskich i nie ma naliczanych od nich żadnych opłat oraz prowizji. Bonus nie dokonuje na rzecz Pracownika posiadającego taki Rachunek wypłat ani jakichkolwiek przelewów na inne konta lub karty płatnicze kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu Rachunku. Rachunek może być wykorzystywany wyłącznie w celu sfinansowania nabycia Kuponów, Bonów, Kodów Wartościowych lub Kart. Jedynie Pracodawca jest uprawniony do ewentualnego zasilania Rachunku nowymi środkami. Zasady zasilania Rachunku nowymi środkami reguluje umowa zawarta pomiędzy Bonus a Pracodawcą.

4.2. Rachunek może być używany w okresie ważności do czasu jego dezaktywacji w systemie Bonus. Informacja o terminie ważności Rachunku dostępna jest w Serwisie w zakładce „Moje konto”.

4.3. Dostępne saldo pozostające na Rachunku po upływie terminu jego ważności nie będzie zwracane Pracownikowi.

4.4. Pracownik jest upoważniony do dysponowania środkami udostępnionymi przy użyciu Rachunku do wysokości Indywidualnego Limitu Rachunku.

4.5. Rozliczenie zakupu Bonu, Kuponu, Kodu Wartościowego lub zamówienia Karty za pomocą Rachunku dokonywane jest pod warunkiem udostępnienia przez Pracodawcę środków niezbędnych do dokonania takiego rozliczenia.

4.6. Dla pojedynczej operacji z użyciem Rachunku obowiązuje limit jednej operacji w wysokości 3.000,0 (słownie: trzy tysiące) złotych.

5. Oferty Promocyjne

5.1. Bonus sprzedaje za pośrednictwem serwisu Openbenefit.pl Kupony, Bony oraz Kody Wartościowe w ramach Oferty Promocyjnej upoważniające do skorzystania ze Świadczeń Świadczeniodawcy. Każda Oferta Promocyjna zawiera co najmniej:

a) określenie Świadczeniodawcy: informacje o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą oraz numerze rejestracji, adresie siedziby, adresie poczty elektronicznej, numerach telefonu lub faxu, adresie dla celów składania reklamacji (jeżeli jest inny niż adres siedziby);

b) opis oferowanego Świadczenia, z uwzględnieniem terminu i miejsca wykorzystania Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w celu nabycia Świadczenia;

c) cenę Świadczenia płatną z uwzględnieniem nabycia Świadczenia z użyciem Kuponu, Bonu lub Kodu Wartościowego,

d) opłaty dodatkowe związane z nabyciem Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, które nie zostały wliczone w cenę Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, jak na przykład koszt dostawy (jeśli ma to zastosowanie);

e) czas obowiązywania Oferty Promocyjnej,

f) treść gwarancji dotyczącej Świadczenia i informację o usługach posprzedażnych oraz opis sposobu ich realizacji (jeżeli ma to zastosowanie);

f) wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (jeżeli dotyczy);

g) ogólne warunki lub regulamin wydane przez Świadczeniobiorcę, jeżeli takie ogólne warunki lub regulamin stosuje się do korzystania ze Świadczenia.

5.2. Bonus, na podstawie podpisanej z Partnerem Bonus lub Świadczeniodawcą umowy o współpracy oraz na podstawie przekazanych przez Świadczeniodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia Oferty Promocyjnej, uprawniony jest do zamieszczania Ofert Promocyjnych sprzedaży Kuponów, Bonów oraz Kodów Wartościowych w serwisie Openbenefit.pl.

5.3. W celu dokonania zakupu Kuponów, Kodów Wartościowych lub Bonów, Kupujący zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.

5.4. Kupujący kupując Kupon, Kod Wartościowy lub Bon oraz korzystając ze Świadczeń przy użyciu Kuponu, Kodu Wartościowy lub Bonu zawiera dwie oddzielne umowy z dwoma odrębnymi podmiotami - z Bonus lub Partnerem Bonus - dokonując nabycia Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, oraz ze Świadczeniodawcą - realizując u niego nabyty w Serwisie Kupon, Kod Wartościowy lub Bon. O ile nie wynika to wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu, Regulamin nie reguluje umowy pomiędzy Pracownikiem a Świadczeniodawcą.

6. Zakupy i zawieranie umów z Bonus lub Partnerem Bonus i Świadczeniodawcą

6.1. Pierwsza z umów, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu zawierana jest pomiędzy Bonus lub Partnerem Bonus a Pracownikiem. Przedmiotem tej umowy jest nabycie Kuponu zawierającego unikalny Numer Kuponu i Kod Weryfikacyjny lub Kodu Wartościowego lub Bonu za określoną cenę wskazaną w treści Oferty Promocyjnej. Kupon, Kod Wartościowy lub Bon upoważnia do skorzystania z usługi, nabycia towaru albo uzyskania zniżki u danego Świadczeniodawcy, który wystawił daną Ofertę Promocyjną w serwisie Openbenefit.pl.

6.2. Pracownik po zapoznaniu się z treścią Oferty Promocyjnej prezentowaną w Serwisie wybiera opcję zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu. Pracownik zobowiązany jest do opłacenia tego zakupu w wybranym przez siebie, oferowanym przez Serwis, systemie płatności lub w przypadku posiadania Pakietu Benefitowego, w ciężar jego Rachunku. Treść Oferty Promocyjnej może wskazywać na konieczność poniesienia przez Pracownika opłat dodatkowych, które nie zostały wliczone w cenę Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, jak na przykład koszt dostawy towaru.

6.4. Finalizacja zakupu Świadczenia następuje w sposób opisany poniżej:

a) W przypadku Kuponu, po upływie określonego przez Świadczeniodawcę czasu, który jest wskazany przy danej Ofercie Promocyjnej, Pracownik otrzymuje informację, czy zakup Kuponu został sfinalizowany. W takim przypadku Pracownik otrzymuje potwierdzenie wraz z Kuponem natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Bonus lub po zdjęciu środków z Rachunku. Kupon jest wysyłany na adres e-mail Pracownika podany podczas Rejestracji.

b) W przypadku Kodu Wartościowego, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Bonus lub po zdjęciu środków z Rachunku Kod Wartościowy jest przesyłany do Kupującego na podany przy rejestracji adres e-mail i/lub telefon komórkowy.

c) W przypadku zakupu Bonu, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Bonus lub po zdjęciu środków z Rachunku, opłacone zamówienie jest zbierane do 15 dnia każdego miesiąca i wysyłane na adres Pracodawcy, o ile pozwala na to umowa Bonus z Pracodawcą, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym nastąpiło zamówienie bez obciążania Pracownika kosztami przesyłki, lub wysyłane bezpośrednio do Pracownika kurierem, za dodatkową opłatą wskazaną w Serwisie, pomniejszającą stan środków Rachunku, na adres podany na Koncie, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia

Oferta promocyjna zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez Pracownika poza ceną, jaką płaci za Kupon, Kod Wartościowy lub Bon, jeżeli Świadczeniodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty Promocyjnej, a także dokładne informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy (jeżeli Oferta Promocyjna dotyczy dostarczania towarów) i najtańszej formie dostawy (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę).

6.5. Świadczenie realizowane jest przez Kupującego wyłącznie do użytku prywatnego. Świadczenie może zrealizować Kupujący, jak również inna osoba, która jest okazicielem Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu.

6.6. Kupon, Kod Wartościowy lub Bon stanowią podstawę do skorzystania ze Świadczenia, które zostało opisane w Ofercie Promocyjnej. Pracownik albo osoba, której Kupon, Kod Wartościowy lub Bon został przekazany do realizacji jest zobowiązana do przedstawienia Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w miejscu jego wykorzystania. Kupon opisany jest przez Partnera Bonus unikalnym numerem identyfikacyjnym wraz z Kodem Weryfikacyjnym. Kupon może być okazany Świadczeniodawcy jako wydruk lub w dowolnej formie elektronicznej (strona www, dokument w przeglądarce telefonu komórkowego, otrzymany SMS); istotne jest, by zawierał swój unikalny numer i Kod Weryfikacyjny bądź kod QR. Kod Wartościowy jest opisany przez Świadczeniodawcę unikalnym numerem identyfikacyjnym. Bon papierowy jest znakiem legitymacyjnym do przekazania Świadczeniodawcy, zaś Bon w formie karty podarunkowej należy wykorzystać w terminalu Świadczeniodawcy przystosowanym do akceptacji takich kart.

6.7. Wszelkie fałszowanie lub powielanie Kuponów, Kodów Wartościowych lub Bonów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu lub podejrzeń o nieuprawnione posługiwanie się nim Bonus zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków prawnych.

6.8. Czas wykorzystania zakupionych Kuponów, Kodów Wartościowych lub Bonów jest ściśle określony. Osoba realizująca Kupon, Kod Wartościowy lub Bon jest zobowiązana do wykorzystania Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w terminie podanym przez Świadczeniodawcę w Ofercie Promocyjnej w Serwisie. W przypadku gdy Kupujący nie zrealizuje Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w terminie jego ważności (tj. gdy nie skorzysta ze Świadczenia) Kupującemu nie przysługuje prawo dochodzenia od Bonus zwrotu uiszczonej ceny Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu.

6.9. Z zastrzeżeniem pkt 13.5, w przypadku gdy Kupujący nie zrealizuje Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w terminie jego ważności z winy Świadczeniodawcy albo nie otrzyma nabytego na jego podstawie towaru z uwagi na brak oferowanego towaru, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia zwrotu uiszczonej ceny Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu od Bonus.

6.10. Realizacja Kuponu odbywa się poprzez przekazanie Świadczeniodawcy numeru Kuponu i/lub Kodu Weryfikacyjnego, którego Kupon dotyczy, w sposób określony przez Świadczeniodawcę zarówno w treści Oferty Promocyjnej jak i na Kuponie. Realizacja Kodu Wartościowego odbywa się poprzez przekazanie numeru tego Kodu a realizacja Bonu poprzez przekazanie bonu papierowego lub dokonanie transakcji kartą podarunkową u Świadczeniodawcy.

6.11. O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie Promocyjnej inaczej, w chwili przekazania Świadczeniodawcy Numeru Kuponu lub jego Kodu Weryfikacyjnego, Kodu Wartościowego lub Bonu zawierana jest umowa ze Świadczeniodawcą o dostarczenie Świadczenia na podstawie nabytego Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu. Przedmiot zawieranej umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon, Kod Wartościowy lub Bon a Świadczeniodawcą jest określony w treści Oferty Promocyjnej, w ramach której dany Kupon, Kod Wartościowy lub Bon został nabyty. Dane podmiotu, z którym zawierana jest umowa wskazane są w treści Oferty Promocyjnej.

6.12. O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie Promocyjnej inaczej, każdy Kupon, Kod Wartościowy lub Bon może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Świadczenie nie zostało w całości zrealizowana, pozostała różnica w wartości nie podlega zwrotowi.

6.13. Zakupiony, Kupon, Kod Wartościowy lub Bon w Serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom albo podmiotom gospodarczym. W przypadku stwierdzenia takiego działania Bonus zastrzega sobie prawo do unieważnienia takiego Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu.

6.14. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Świadczenia oraz wystawianie faktur lub paragonów z tytułu wykonania Świadczenia nabytego przy wykorzystaniu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu jest Świadczeniodawca. Bonus działa wyłącznie jako pośrednik między Świadczeniodawcą a Kupującym. Z uwagi na fakt, że Świadczeniodawca jest dostawcą Świadczenia (wykonawcą usługi lub sprzedawcą towaru), jest on podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Świadczenia. Bonus działając jako pośrednik pomiędzy Świadczeniodawcą a Pracownikiem nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Świadczeniodawcę. Bonus ponosi wobec Kupującego jedynie odpowiedzialność za działalność związaną z wykonywanym pośrednictwem, tzn. za zgodność opisu Oferty Promocyjnej ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cenę, czas realizacji Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu oraz okres ważności Oferty Promocyjnej).

7. Odstąpienie od Umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego oraz Bonu oraz przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy

7.1. Pracownik może odstąpić od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, bez podawania przyczyn, o ile wcześniej nie zrealizował Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu w sposób określony w punktach 5 i 6 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez:

a) przesłanie do Bonus na adres email kontakt@openbenefit.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu; lub

b) przesłanie do Bonus na adres siedziby Bonus pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu;. w tym celu Pracownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu dostępnego na stronie internetowej lub

c) wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Kuponu i Kodu Wartościowegokonieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu Kuponu, numeru Kuponu i Kodu Weryfikacyjnego Kuponu.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Bonu konieczne jest przesłanie Bonu do siedziby Bonus. Koszty takiej przesyłki zwrotnej nie zostaną zwrócone Pracownikowi przez Bonus.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, Bonus niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w składanym oświadczeniu.

7.2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu biegnie od momentu otrzymania Kuponu lub Kodu Wartościowego przez Pracownika lub – odpowiednio -od momentu dostarczenia Bonu do Pracownika.

7.3. Odstąpienie od umowy nabycia Kuponu, Kodu Wartościowegolub Bonu nie jest możliwe po zrealizowaniu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu.

7.4. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bonus oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu. W przypadku odstąpienia do umowy zakupu Bonu Bonus może wstrzymać się ze zwrotem świadczenia Kupującego do dnia otrzymania zwróconego Bonu lub do dnia otrzymania dowodu odesłania zwracanego Bonu do Bonu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

7.5. Prawo odstąpienia określone w pkt 7. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Pracownikowi bezpośrednio wobec Świadczeniodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów, np. przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

7.6. Osoba, która realizuje Kupon, Kod Wartościowy lub Bon i chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, przysługującego jej na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) może złożyć oświadczenie o odstąpieniu bezpośrednio do Świadczeniodawcy albo za pośrednictwem Bonus. W przypadku przesyłania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim do Bonus, należy je przesłać w formie pisemnej (list lub e-mail) wskazując datę zawarcia umowy zeŚwiadczeniodawcą oraz termin dostarczenia towaru. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej ze Świadczeniodawcą wysłane na adres Bonus przekazywane są Świadczeniodawcy.

7.1. W niektórych przypadkach prawo Kupującego do odstąpienia od umowy zakupu Kodu Wartościowego może być wyłączone. Przypadki te zostaną każdorazowo wskazane w konkretnej Ofercie Promocyjnej. Prawo odstąpienia może być wyłączone z uwagi na szczególny charakter świadczenia w postaci Kodu Wartościowego w tym, w zależności od przypadku, ze względu na: (i) krótkotrwałe terminy wykorzystania Kodu Wartościowego, częstokroć krótsze niż okres, w którym konsument mógłby odstąpić od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, (ii) wyemitowanie Kodu Wartościowego przez Świadczeniodawcę nie posiadającego mechanizmu blokowania lub unieważniania raz wygenerowanego Kodu Wartościowego, (iii) wyemitowanie Kodu Wartościowego przez Świadczeniodawcę posiadającego system blokowania lub unieważniania raz wygenerowanego Kodu Wartościowego, który nie pozwala zweryfikować wykorzystania Kodu Wartościowego w wystarczająco krótkim czasie.

7.2. Kupony, Kody Wartościowe oraz Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz, poza przypadkami określonymi w Regulaminie, nie mogą zostać zwrócone do Bonus ani do Świadczeniodawcy.

8. Płatności za Kupony, Kody Wartościowe lub Bony

8.1. Rejestracja w Openbenefit.pl jest bezpłatna.

8.2. Opłatami pobieranymi od Kupującego są wyłącznie:

- cena, którą uiszcza on za zakup danego Kuponu, Bonu lub Kodu Wartościowego;

- koszt Karty, w przypadku zamówienia Karty;

- koszt dostawy Karty lub Bonu.

Opłaty, o których mowa w tym punkcie, są wyszczególnione dla każdej indywidualnej Oferty Promocyjnej. Opłaty te są pobierane z góry, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Klient zobowiązany jest zapłacić Świadczeniodawcy albo Bonus poza ceną Kuponu lub Bonu, treść Oferty promocyjnej dokładnie wylicza opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Pracownika.

8.3. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach serwisu Openbenefit.pl prowadzi operator płatności internetowych, Operator Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel. 61 847 52 64, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, którego logotyp widnieje podczas dokonywania zakupów w serwisie Openbenefit.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Płatności dokonywane z Rachunku, obsługiwane są bezpośrednio przez Bonus.

8.4. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

8.5. Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Openbenefit.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową wskazanego przez Bonus agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym;

b) w przypadku płatności przelewem internetowym – na stronę internetową wskazanego przez Bonus agenta rozliczeniowego będącego bankiem;

W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane, podane przez Kupującego, w związku z zakupem Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu.

Przy wybraniu opcji zapłaty w ciężar Rachunku, transakcja jest rozliczania przez Bonus ze środków własnych.

8.6. W celu dokonania płatności za pomocą systemu płatności, Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych wskazanego przez Bonus operatora płatności internetowych - agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego operatora. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

8.7. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą, w tym Kartą, jest pozytywna autoryzacja płatności.

8.8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności za pomocą systemu płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania rozliczenia transakcji z Rachunku powinny być kierowane na adres email kontakt@openbenefit.pl

9. Newsletter

9.1. Administratorem usługi Newsletter jest Bonus.

9.2. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie odbiorcy Newslettera zamówionych informacji, którymi są Oferty Promocyjne prezentowane w serwisie Openbenefit.pl, informacje o Serwisie oraz Kartach i Rachunkach Benefitowych oraz, jeżeli odbiorca usługi Newsletter wyraził na to odrębną zgodę, informacje handlowe Partnerów handlowych współpracujących z Bonus

9.3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdej osoby posiadającej dostęp do sieci Internet i posiadającej czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, oraz która zapisze się do Newslettera i wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych oraz partnerów handlowych właściciela serwisu Openbenefit.pl - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.4. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez:

a) rejestrację na stronie internetowej Serwisu jako Użytkownika w sposób opisany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Newsletter wysyłany jest na adres email podany podczas Rejestracji, albo

b) poprzez zapisanie się do usługi w zakładce Moje konto, w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie.

9.5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany adres e-mail.

9.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez odbiorcę Newslettera. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

9.8. Odbiorca Newslettera może zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w każdym czasie jej trwania poprzez odznaczenie w zakładce Moje konto lub poprzez kliknięcie linku w stopce maila z Newsletterem. Wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności mających na celu rezygnację z usługi Newsletter jest równoznaczne z wycofaniem zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi Newsletter.

10. Zamawianie Kart

10.1. Pracownik może mieć udostępnioną opcję samodzielnego zamówienia Karty przez serwis Openbenefit.pl. W tym celu powinien wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronach Serwisu i określić wartość doładowania Karty z Rachunku.

10.2 Rodzaje Kart aktualnie dostępne dla Pracowników są określone w Serwisie. Karty są emitowane przez uprawnionego wydawcę, innego niż Bonus. Właściwości Kart oraz zasady korzystania z Kart są określone w Regulaminie Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus oraz ewentualnych uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą. Przyjmując zamówienia na Karty Bonus działa w imieniu Pracodawcy.

10.2. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji przez Bonus wyłącznie, kiedy kwota doładowania zamawianej Karty przekracza wartość minimalną wskazaną w Serwisie. Doładowanie następuje ze środków dostępnych na Rachunku.

10.3. Pracownik ponosi koszt wydania Karty w ciężar środków Rachunku wskazany w Serwisie.

10.4. Karta jest dostarczana przez Bonus do Pracodawcy lub, za dodatkową opłatą wskazaną w Serwisie (pobieraną ze środków na Rachunku), bezpośrednio do Pracownika. W przypadku dostarczenia Kart bezpośrednio Pracownikom Karty są dostarczane przez Bonus w imieniu Pracodawcy. W przypadku dostarczenia Kart do Pracodawcy Pracownik powinien odebrać Kartę od Pracodawcy zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą. W przypadku zamówienia Karty z dostawą do Pracodawcy zamówienie jest przyjmowane do 15 dnia każdego miesiąca i wysyłane do Pracodawcy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Bonus nie odpowiada za niedostarczenie Karty Pracownikowi przez Pracodawcę. W przypadku zamówienia Karty z bezpośrednią dostawą do Pracownika zamówienia są przyjmowane na bieżąco i wysyłane do Pracownika w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Przy realizacji dostaw Kart Bonus korzysta z usług podmiotów trzecich.

10.5. Dostarczana Karta jest nieaktywna. Aktywacja Karty odbywa w sposób określony w Regulaminie Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus.

10.6. Szczegółowa informacja o opłatach z tytułu zamówienia i doładowania Karty jest podana w Serwisie. Opłaty te są pobierane przez Bonus z Rachunku.

10.7. W przypadku niewystarczających środków na Rachunku na pokrycie opłat z tytułu zamówienia i kwoty doładowania Karty, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

10.8. Ewentualne zasady dotyczące zwrotu Kart lub odstępowania od zamówienia Kart są określone w Regulaminie Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus oraz ewentualnych uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą.

11. Reklamacje

11.1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu albo dotyczące usług świadczonych bezpośrednio przez Bonus lub Partnera Bonus w zakresie oferowania i dystrybucji Kuponów, Kodów Wartościowych, Bonów i dostawy Kart – Kupujący mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail kontakt@openbenefit.pl albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Openbenefit.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki Bonus. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania Serwisu, braku dostarczenia Kuponu, Kodu Wartościowego, Bonu, Karty lub ich błędnego wygenerowania oraz nieprawidłowości danych wskazanych w Ofertach Promocyjnych (np. rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu, Kodu Wartościowego, Bonu, dane Świadczeniodawcy, okres ważności Oferty Promocyjnej). Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Pracownik występuje w Serwisie (email Pracownika będący loginem) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

11.2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Bonus zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Bonus zakresie.

11.3. Bonus rozpoznaje reklamację, o której mowa w pkt 11.1 w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Bonus reklamacji zawierającej kompletną informację.

11.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Pracownika. Alternatywnie, Bonus może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Kupującego składającego reklamację.

11.5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie opisanym w Ofercie Promocyjnej, dotyczące sprzedaży towaru lub wykonania usługi wynikającej z zawartej z Świadczeniodawcą umowy, należy zgłaszać bezpośrednio do Świadczeniodawcy na adres Świadczeniodawcy podany w Ofercie Promocyjnej. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim przez Kupującego bezpośrednio do Bonus, reklamacja ta zostaje przekazana do Świadczeniodawcy. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie, ponosi Świadczeniodawca.

11.6. Reklamacje dotyczące braku możliwości skorzystania przez Pracownika ze Świadczenia będącego usługą, w okresie ważności Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, z tego powodu, że wystąpiła niezgodność opisu Oferty Promocyjnej ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu oraz okres ważności Oferty Promocyjnej) albo nie otrzymaniu nabytego na podstawie Kuponu Świadczenia będącego towarem, z uwagi na brak oferowanego towaru w okresie ważności Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, należy zgłaszać do Bonus. Przesyłając reklamację należy wskazać przyczynę reklamacji, numer Kuponu lub jego kod weryfikacyjny oraz adres e-mail przypisany do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Bonus.

11.7. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Kart należy składać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus.

12. Prywatność i poufność

12.1. Korzystając z usług Serwisu Pracownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bonus jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w przypadku złożenia Reklamacji dotyczącej Kuponu, również przez Partnera Bonus, w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Pracownika z Serwisu i – odpowiednio – rozpatrzenia reklamacji. W przypadku subskrypcji Newslettera przez Użytkownika Bonus przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakres niezbędnym dla świadczenia usługi Newsletter.

12.2. Administratorem danych osobowych jest Bonus.

12.3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Pracowników w ramach Serwisu zawarte zostały w Polityce Prywatności.

12.4. Dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności za pomocą systemu płatności, są przekazywane operatorowi płatności internetowych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez tego operatora. Następuje ono na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu obsługi (zrealizowania) przez operatora płatności za nabywane Kupony, Kody Wartościowe lub Bony.

12.5. Bonus zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Kupującego, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. Zakres odpowiedzialności

13.1. Bonus obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

13.2. Świadczenia określone w Ofercie Promocyjnej spełnia dany Świadczeniodawca w swoim imieniu i na własny rachunek.

13.3. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Kart ponosi wyłącznie ich wydawca.

13.4. Za dostarczenie Świadczenia zgodnie z Ofertą Promocyjną jest odpowiedzialny Świadczeniodawca. Wszelkie roszczenia i reklamacje dotyczące Świadczenia Kupujący powinni kierować pod adresem Świadczeniodawcy.

13.5. W odniesieniu do Kuponów, Kodów Wartościowych lub Bonów, w przypadkach niezrealizowania usługi lub niedostarczenia towaru w terminie określonym w treści Oferty Promocyjnej powstałych z wyłącznej winy Świadczeniodawcy, Bonus dokona rekompensaty na rzecz Kupującego w wysokości ceny, za jaką nabyty został Kupon, oraz kosztów dostawy i innych przewidzianych Oferta Promocyjną kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z transakcją. W tym przypadku Kupujący składa do Bonus wniosek o wypłatę rekompensaty. Wniosek winien być wysłany z adresu e-mail przypisanego do Konta Pracownika. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o niemożliwości zrealizowania Kuponu. W składanym wniosku należy precyzyjnie podać numer Kuponu albo Kod Weryfikacyjny i opisać kroki podjęte w celu realizacji Kuponu. Tym samym wszelka ewentualna odpowiedzialność Bonus w tym zakresie jest ograniczona jedynie do wysokości kosztów nabycia Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu, przewidzianych Ofertą Promocyjną.

14. Nadzór nad zamieszczaniem treści

14.1. Bonus ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Świadczeniodawców lub Partnera Bonus w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową z Partnerem Bonus lub Świadczeniodawcą oraz przepisami prawa.

14.2. W przypadku gdy Bonus na skutek dostrzeżonych nieprawidłowości będzie zmuszony do poprawienia zaistniałego błędu, pomyłki, nieścisłości lub przeoczenia w trakcie trwającej już prezentacji Oferty Promocyjnej, Kupującym którzy nie zaakceptują nowych warunków realizacji Świadczenia (a którzy nabyli już niezrealizowane Kupony, Kody Wartościowe lub Bony odnoszące się do tego Świadczenia), przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Bonus z tytułu zapłaty za Kupon, Kod Wartościowy lub Bon,przewidzianych Ofertą Promocyjną. Kupujący, który nie akceptuje nowych warunków Oferty Promocyjnej, w ramach której nabył Kupon, Kod Wartościowy lub Bon, może odstąpić od umowy zakupu Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy przesłać na adres e-mail kontakt@openbenefit.pl podając Numer Kuponu albo jego Kod Weryfikacyjny (w przypadku Kuponów), unikatowy numer identyfikacyjny Kodu Wartościowego (w przypadku Kodu Wartościowego) lub numer Bonu w przypadku Bonów i powołać się na otrzymaną zmianę warunków Oferty Promocyjnej. W przypadku Bonu, niewykorzystany Bon należy odesłać wraz z powyższym oświadczeniem do siedziby Bonus. Odstąpienie powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Bonus odstąpienia od umowy przez Kupującego. Kupującemu, w przypadku dokonania zwrotu ceny za Kupon, Kod Wartościowy lub Bon nie przysługuje możliwość realizacji Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu u Świadczeniodawcy zgodnie z pierwotnymi, błędnie, mylnie lub nieprecyzyjnie podanymi warunkami lub informacjami.

14. Zmiany regulaminu

14.1. Bonus może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. O planowanej zmianie Regulaminu Bonus informuje Pracowników poprzez zamieszczenie treści planowanych zmian wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami w Serwisie oraz poprzez przekazanie tych informacji na adresy e-mail podane przez Pracowników przy Rejestracji. Bonus określa jednocześnie termin wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i poinformowania Pracowników o zmianach.

14.2. W przypadku, gdy Pracownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może on we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Bonus w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt ze spółką Bonus. W przypadku braku wypowiedzenia w ww. terminie nowe brzmienie Regulaminu jest wiążące dla Pracownika.

14.3. Prezentowane Oferty Promocyjne, do których przystąpiła już część Kupujących, prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

14.4. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Pracownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w Serwisie.

15. Prawo właściwe i spory

15.1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Kupującym a Bonus, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Bonus w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Komunikacja pomiędzy Bonus a Kupującym odbywa się w języku polskim.

15.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bonus w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

16. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.